МИССИЯБиз жеткиликтуү жана ыӊгайлуу насыялардын жардамы менен айыл аймактарында жашаган жѳнѳкѳй жарандарыбыздын жашоо деӊгээлдерин жакшыртуусуна кѳмѳк кѳрсѳтѳбүз.

 

МАКСАТ

Биздин тейлѳѳбүз ѳз ара ишенимге, чынчылдыкка жана сый-урматка негизделген. Биз кардарларыбыздын муктаждыктары менен алардын тѳлѳѳ жѳндѳмдүүлүктѳрүн баалоого калыс жана профессионалдуу мамиле жасайбыз. Компаниябыз Кыргызстан калкынын ишенимине татып, ѳлкѳдѳгү лидер микрофинансы уюму болууга умтулат.