Кайрылууларды кабыл алуу

1.Кардарлардын кайрылуулары милдеттүү түрдѳ каралып чыгууга тийиш. Кайрылууларды карап чыгуудан баш тартууга жол берилбейт.

2.Компания кайрылууларды кыргыз же орус тилдеринде оозеки жана жазуу жүзүндѳ, электрондук түрдѳ кабыл алат. Аларды карап чыгуунун максималдуу мѳѳнѳтү – 30 календардык күн.

3.Анонимдүү түрдѳ келип түшкѳн кайрылуулар карап чыгууга жана изилдѳѳгѳ жатат, бирок компания аларга жооп берүүгѳ милдеттүү эмес.

4.Кардар компанияга тѳмѳнкү жолдор менен кайрыла алат:

  • филиалга же башкы кеӊсеге (БК) ѳзү келүү;
  • почта аркылуу – кайрылуусун филиалдын жана/же БКнин почта дарегине жѳнѳтүү;
  • компаниянын расмий сайтындагы «Суроолор жана сунуштар» бѳлүмү;
  • даттануулар менен сунуштардын дептерине жазуу;
  • атайы даярдалган анкетаны толтуруу жана/же эркин жазуу түрүндѳ даттануулар менен сунуштар үчүн кутучага даттанууну же сунуштарын калтыруу;
  • компаниянын ар бир филиалындагы стендде жана компаниянын сайтында номери жазылган телефонго чалуу.