Ушул Эрежелер ««Элет-Капитал» МФК» ЖАКнан «Онлайн Кредит» веб тиркемеси кызмат көрсөтүүсүнүн жардамы менен аралыктан тейлөө шарттарын кабыл алуу үчүн Ачык оферта келишиминин (мындан ары – «Ачык оферта келишими») ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Эрежелер Компаниянын кардарларына «Онлайн Кредит» веб тиркемеси кызмат көрсөтүүсү аркылуу кредиттерди берүүнүн тартиби менен шарттарын аныктайт.

Терминдер жана аныктамалар

Акцепт – бул (лат. acceptus – кабыл алынган) сунушталган шарттарга толук кыйшаюусуз макул болуу.

Аутентификация – бул тараптын аныктыгын көрсөтүлгөн идентификатордун (логин, сыр сөз, ПИН-код ж.б.) аныктыгын текшерүү жолу менен аныктоо.

Кулптоо («Онлайн Кредит» кызмат көрсөтүүсүнө жетүүнү) – Компаниянын «Онлайн Кредит» кызмат көрсөтүүсү аркылуу операцияларды жасоого, анын ичинде Компаниянын авторизация берүүдөн баш тартуусун караштырган, техникалык чектөөлөрдү орнотуу жол-жобосу.

«Онлайн Кредит» веб тиркемеси – Компанияга таандык болгон, кардарга алыстан идентификациялоо жана кредитке өтүнмө толтуруу, Компаниянын кредиттерин аралыктан тариздөө жана алуу мүмкүнчүлүн берүүчү жана компьютерлерде, ноутбуктарда, планшеттерде жана мобилдик телефондордо иштөө үчүн каралган аралыктан тейлөө тутуму (мындан ары – «Тиркеме»). Компаниянын кардарлары менен кызматчылары Тиркемеге жетүү алышат.

Арыз – Кардардын Жеке кабинетинен Компанияга «Онлайн Кредит» веб тиркемеси кызмат көрсөтүүсү аркылуу кредиттерди алуу арызын камтыган электрондук документ.

Идентификациялоо – «Террористтик ишмердүүлүктү финансылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы туруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын (КР) Мыйзамына, КРУБнын Башкармалыгынын Токтому менен бекитилген «Микрофинансылык уюмдардын кардарларын идентификациялоо жана верификациялоо тартибине» жана Компания тарабынан аныкталган тартипке ылайык дараметтүү карыз алуучунун өздүгүн аныктоо.

Кардар – КРнын резиденти болуп саналган, 21 жашка толгон, укукка жөндөмдүү жана иш-аракетке жөндөмдүү, акцепт жолу менен ушул Оферта келишиминин аныкталган эрежелерин кыйшаюусуз кабыл алуусун тастыктаган, «Онлайн Кредит» веб тиркемеси кызмат көрсөтүүсүн колдонуучу болуп саналган физикалык жак.

Компания – кредитор болуп саналган, «Онлайн Кредит» веб тиркемеси аркылуу кредиттерди берген ««Элет-Капитал» микрофинансылык компаниясы» ЖАК. 2018-жылдын 30-мартындагы №013 банк операцияларын жүзөгө ашырууга лицензия.

Жекече маалыматтардын купуялуулугу – Компания тарабынан сактоо милдеттүү болгон жекече маалыматтардын субъектисинин макулдугусуз же башка мыйзамдуу негиздин барлыгысыз жекече маалыматтарды жайылтууга жана/же жарыялоого жол бербөө талабы. Анан да жекече маалыматтарды жарыялоо КРнын мыйзамдарына ылайык гана мүмкүн.

Кредиттик скоринг (скоринг) – Компаниянын аныкталган ички ченемдик документтерине ылайык жана сандык статистикалык усулдарга негизделген кардарлардын төлөө жөндөмдүүлүгүн (кредиттик тобокелдерди) баалоо тутуму. Скоринг анкета толтурууда упайларды ыйгарууда ишке ашат. Топтолгон упайлардын натыйжалары боюнча тутум тарабынан кредитти берүүнү жактыруу же андан баш тартуу жөнүндө чечим автоматтык түрдө кабыл алынат.

Жеке кабинет – бул колдонуучунун Тиркемедеги өзгөчө бөлүмү, ал Кардардын жекече маалыматтарына жетүү, кредитке өтүнмөнү тариздөө жана өтүнмө менен кредиттин абалы жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Логин – Кардардын коддук ысымы, ал авторизациялоо жана «Онлайн Кредит» веб тиркемеси кызмат көрсөтүүсүнүн Жеке кабинетин колдонуу үчүн зарыл. Ушул келишимдин алкагында, кардардын Логини анын «0ХХХҮҮҮҮҮҮ» форматындагы мобилдик телефонунун номери болуп саналат.

Жекече маалыматтарды иштетүү – автоматизациянын каражаттарын колдонуп же андай каражаттарды колдонбой жекече маалыматтар менен жасалуучу, жекече маалыматтарды чогултууну, жазууну, тутумдаштырууну, топтоону, сактоону, тактоону (жаӊыртууну, өзгөртүүнү), сууруп алууну, колдонууну, берүүнү (жайылтууну, берүүнү, жетүүнү), жаксыздантууну, кулптоону, алып салууну, жок кылууну кошо, ар кандай иш-аракет (операция) же иш-аракеттердин (операциялардын) жыйындысы.

Онлайн Кредит – Компания тарабынан кардардын электрондук капчыгына/Элкарт төлөм картасына түшүрүү жолу менен кайтарымдуулук, акылуулук жана мөөнөттүүлүк шарттарында аралыктан берилүүчү карыз акча каражаттары.

Сыр сөз – 6дан кем эмес символду камтыган жана сандарды, БАШ жана кичине тамгаларды, ошондой эле атайын символдорду (@$!%*?&) ичине алган, кардар логин менен чогуу өздүгүн авторизациялоо/тастыктоо жана «Онлайн Кредит» веб тиркемесинин Жеке кабинетине жетүү алуу үчүн көрсөтүүчү жашыруун код.

Жекече маалыматтар – түз же кыйыр түрдө аныкталган же аныкталып жаткан физикалык жакка (жекече маалыматтардын субъектисине) тиешелүү болгон ар кандай маалымат.

Элкарт төлөм картасы – Кардардын – КРнын каалаган банкынын Элкарт улуттук төлөм картасын кармоочунун банк эсебине жетүү мүмкүнчүлүгүн берүүчү шайман. Банк эсебин толуктоо же накталай акча алуу, ошондой эле накталай эмес төлөмдөр, анын ичинде Интернет аркылуу дагы, үчүн колдонулат.

Тарифтер – Компаниянын кредиттерди, анын ичинде үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү аралыктан/алыстан тейлөө үчүн комиссияларынын өлчөмдөрү.

Билдирме – Компания тарабынан кардарга электрондук почтаны, смс-билдирүүлөрдү жана башка белгилүү жеткиликтүү байланыш каналдарын колдонуу менен электрондук формада жөнөтүлүүчү билдирүү.

Веб тиркеме кызмат көрсөтүүсүн колдонуунун шарттары – Ачык оферта келишиминде жана «Онлайн Кредит» веб тиркемеси кызмат көрсөтүүсүн колдонуу эрежелеринде баяндалган, аларга макулдугун Кардар акцепт менен тастыктаган шарттар.

Электрондук санариптик кол (ЭСК) – электрондук формадагы маалымат, ал электрондук формадагы башка маалыматка кошулат жана (же) аны менен ырааттуу байланышат да, анын атынан маалыматка кол коюлган жакты аныктоо үчүн колдонулат. Ушул келишимдин алкагында, электрондук санариптик кол деп, Кардар көрсөткөн мобилдик телефондун номерине СМС билдирүүнүн жардамы менен алынган жана кардар тарабынан кредиттик келишимдин шарттарын тастыктоо жана аларга макул болуу үчүн колдонулуучу бир жолку код (OTP - One-Time Password) эсептелет.

1. Кызмат көрсөтүүнү колдонуу шарттары

1.1. Кардардын катталуу жана Жеке кабинетин колдонуу тартиби.

1.1.1. «Онлайн Кредит» кызмат көрсөтүүсүн алуу үчүн Кардар Компаниянын www.elet.kg расмий сайтындагы «Онлайн кредит» веб тиркемесин «Кредитке өтүнмө» баскычы же www.online.elet.kg шилтемеси боюнча иштетиши керек.

1.1.2. Биринчи кирүүсүндө Кардар мобилдик телефонунун номерин киргизип Тиркемеде каттоодон өтүүгө тийиш, ал мындан ары тиркемеге кирүү үчүн 0ХХХYYYYYY формасындагы Логин болот. Катталганда, Кардардын мобилдик телефонунун көрсөтүлгөн номерине авторизациялоо жана тиркемеде катталуу үчүн бир жолку сыр сөзү бар СМС келип түшөт, орнотулган коопсуздук талаптары боюнча бир жолку сыр сөздү жеке сыр сөзгө алмаштыруу керек.

1.1.3. Тиркемеде катталгандан кийин Кардар «Ачык оферта келишиминин» шарттары менен таанышат да, акцепттин жардамы менен өзүнүн офертанын шарттарына макулдугун жана Түндүк тутуму боюнча анын жекече маалыматтарын мамлекеттик органдардан (МКК, СФ), Кредиттик Бюродон, КРнын Уюлдук операторлорунан алууга жана иштетүүгө макулдугун тастыктайт.

1.1.4. Кардар КРнын мыйзамдарына ылайык, 4 фотосүрөтүн, сэлфини, паспортунун алдыӊкы жана арткы беттерин, паспорту менен сэлфини текшерүүнүн, паспортун МККда текшерүүнүн, Кардардын санкциялык тизмелерде, аларга карата алардын кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышуусу жөнүндө маалыматтар бар болгон топтордун жана уюмдардын тизмесинде барлыгын же жоктугун текшерүү аркылуу алыстан идентификациялоодон жана верификациялоодон өтөт. Ийгиликтүү верификациялоодон кийин Кардарга «Онлайн Кредит» Тиркемесиндеги Жеке кабинети ачылат.

1.1.5. «Онлайн кредит» тиркемесинде катталган Жеке кабинети бар болсо, Кардар кыска мөөнөттө, каалаган убакытта, 24/7 шарттамында:

- логинди жана сыр сөздү киргизип, өзүнүн Жеке кабинетине кире,

- «Ачык оферта келишиминин» шарттары, «Онлайн Кредит» веб тиркемеси кызмат көрсөтүүсун колдонуу эрежелери жана «Онлайн Кредит» веб тиркемеси кызмат көрсөтүүсүнүн купуялуулук саясаты менен тааныша;

- Кардардын жекече маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө макулдугун акцепт менен тастыктай,

- кредиттин шарттары менен тааныша жана аны алууга өтүнмөнү тариздей,

- Онлайн Кредитти берүү каналын тандай жана Кардардын электрондук капчыгынын же Элкарт төлөм картасынын номерин, алар факт жүзүндө барлыгын текшерүүдөн жана Кардарга таандыктыгын тастыктоодон өтүшөт, киргизе,

- кредит алууга өтүнмөнү кароонун жүрүшү жана натыйжасы жөнүндө маалыматка көз сала,

- кредит жактырылган учурда, Кредиттик келишимдин шарттары менен тааныша (келишимди түзүүгө чейин жана андан кийин),

- кредит боюнча зарыл документтерге Кардардын жөнөкөй ЭСК менен кол коё,

- Кардардын кредит боюнча учурдагы арызынын суммасы жөнүндө маалыматты карай,

- Кардардын алдыда турган жана факт жүзүндөгү төлөмдөрү жөнүндө, анын ичинде негизги карыздын, эсептелген пайыздар менен туумдардын суммасы жөнүндө маалыматты карай алат.

1.2. 15 000 сомго чейинки Онлайн кредитти тариздөө, берүү жана төлөп кутулуу шарттары.

1.2.1. Кардар Компаниянын www.elet.kg расмий сайтына жайгаштырылган «Ачык оферта келишиминдеги» «Онлайн Кредит» веб тиркемеси кызмат көрсөтүүсү аркылуу аралыктан берилүүчү Онлайн кредиттерди берүүнүн жана кредитти алууга өтүнмөнү тариздөөнүн шарттары менен, кредиттерди берүү, пайыздарын эсептөө жана төлөп кутулуу тартиби менен тааныша алат.

1.2.2. Компания Кардарга кредит берүүнү жактыруу же болбосо андан баш тартуу жөнүндө чечимди өз алдынча кабыл алат;

1.2.3. Компания эгерде:

- Кардар кредиттөөнүн жарыяланган шарттарына ылайык келбесе;

- Кардар Компаиянын баалоосу боюнча төлөөгө жөндөмсүз болуп саналса;

- Кардар тарабынан ишенчиликсиз маалымат берилсе;

- Кардар терс кредиттик тарыхка ээ болсо,

кабыл алынган чечимдин себептери тууралуу маалымдабастан, Кардарга кредит берүүдөн баш тартууга укуктуу.

1.2.4. Компания кредитти берүүнү кредитти тариздөөдө Кардардын жана банк картасынын/электрондук капчыктын ээсинин ФАА бөлүгүнүн дал келүүсүн текшергенден кийин гана Кардар тарабынан Жеке кабинетинде көрсөтүлгөн номерлер боюнча банк картасына/электрондук капчыкка акча каражаттарын түшүрүү жолу менен жүзөгө ашырат;

1.2.5. Компания Онлайн-кредиттерди төлөп кутулуунун аннуитеттик графигин аныктайт. Кредит боюнча төлөп кутулуу кредитти кардардын/карыз алуучунун эсебине чегерүүнүн факт жүзүндө чегерүү күнүнөн тартып, айдын кийинки күнүнөн баштап ар ай сайын жүргүзүлөт;

1.2.6. Онлайн-кредиттерди төлөп кутулуу Карыз алуучу жана/же 3-жак тарабынан, Карыз алуучунун атынан Компаниянын кассасына (саат 17:00гө чейин), Компаниянын эсептешүү эсебине (саат 16:00го чейин) же аралыктан кредиттик келишимдин номери боюнча:

  • төлөм терминалдарынын (КРнын банктарынын, О!, Умай, Оной ж.б. терминалдарынын)
  • электрондук капчыктардын (О Деньги, Balance, Элсом ж.б.)
  • аларда Компаниянын кредиттерин төлөө эсебине төлөмдөрдү кабыл алуу кызматы көрсөтүлгөн банктардын, уюлдук операторлордун жана төлөм уюмдарынын (Элкарт-Мобайл ж.б.) мобилдик тиркемелеринин жардамы менен жүргүзүлө алат.

Кредитти төлөө ыктарынын тизмеси Компаниянын www.elet.kg расмий сайтында берилген.

1. 3. Акцептти жана ЭСКду колдонуунун шарттары

1.3.1. Ушул документтин алкагында, акцепт менен тастыктоо Кардардын толук кыйшаюусуз макулдугунун эквиваленти болуп саналат.

1.3.3. Кардар, акцепт менен тастыктап, төмөнкү документтердин шарттарына өзүнүн толук кыйшаюусуз макулдугун берет, атап айтканда:

- Кардардын жекече маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө макулдук;

- Кредиттик Бюродон кредиттик тарых жөнүндө маалыматтарга суроо-талап;

- Ачык оферта келишими;

- «Онлайн Кредит» веб тиркемеси кызмат көрсөтүүсүн колдонуу эережелери;

- «Онлайн Кредит» веб тиркемеси кызмат көрсөтүүсүнүн купуялуулук саясаты;

- Компания тарабынан коюлуучу шарттарда кредит алууга өтүнмө.

1.3.2. ЭСКду колдонуу Кардардын өз колу менен койгон колунун эквиваленти болуп саналат.

1.3.2. Кардар ЭСКдун жардамы менен кол коюлган документ/документтер топтому кайтарылгыс экенин жана Кардар өз колу менен кол койгон кагаз жүзүндөгү документке/документтер топтомуна теӊдеш деп тааныларын түшүнөт.

1.3.3. Кардар, «Онлайн Кредит» веб тиркемеси кызмат көрсөтүүсү боюнча 15 000 сомго чейинки карыз акча каражаттарын берүүгө өтүнмө жактырылган учурда, кредит боюнча бардык талап кылынган документтерге Кардардын ЭСКнун жардамы менен кол коюларына макул, атап айтканда:

- Электрондук форматтагы кредиттик келишимге (КК);

- Кредитти төлөп кутулуу графигине (ККге Тиркемеге).

1.4. 15 000 сомдон ашуун Онлайн-өтүнмөнү тариздөөнүн шарттары.

1.4.1. Эгерде онлайн-өтүнмөнүн суммасы 15 000 сомдон ашса, анда Кардарга тейлөө үчүн Компаниянын жакынкы кеӊсесин тандоого тизме берилет.

1.4.2. Андан кийин, «Онлайн Кредит» веб тиркемесинин экранында Кардарга «Ишеничиӊиз үчүн ыракмат, сиздин өтүнмө кароодо турат, биз сиз менен бир жумуш күнү ичинде байланышабыз!» деген билдирүү келип түшөт.

1.4.3. Кардар тарабынан көрсөтүлгөн Компаниянын кеӊсесиндеги «Онлайн-өтүнмөлөрдү» тейлөө үчүн жооптуу Компаниянын кызматчысы, бир жумуш күнү ичинде Кардарга телефон аркылуу байланышат, Кардарга Компаниянын кредиттик өнүмүн тандоо боюнча кеӊеш берет да, кредиттик өтүнмөнү Компаниянын стандарттуу жол-жоболору боюнча андан ары талкуулоо үчүн кеӊседе жолугушуу дайындайт.

2. Коопсуздук

2.1. Коопсуздукту сактоо боюнча талаптар.

2.1.1. Кардар төмөнкүлөр үчүн өз алдынча жоопкерчилик тартат:

- «Онлайн Кредит» кызмат көрөотүүсүн колдонгондо банк картасынын/электрондук капчыктын номерлерин, логинди, сыр сөздү жана ОТР-бир жолку кодду (ЭСК) киргизүүнүн ишеничтүүлүгү жана тууралыгы үчүн,

- «Онлайн Кредит» кызмат көрсөтүүсүндө кредит алуу үчүн көрсөтүлүүчү маалыматтын ишенчиликтүүлүгү жана кредиттик келишимде каралган мөөнөттө кредитти төлөп кутулуу үчүн.

2.1.2. Эгерде «Онлайн Кредит» тиркемесинин Жеке кабинетинен жекече маалыматтар, логин жана сыр сөз Кардар тарабынан атайылап/атайылабай берилсе/жоголсо жана Кардардын күнөөсү боюнча үчүнчү жактарга белгилүү болуп калса, Компания жоопкерчилик тартпайт.

2.1.3. «Онлайн Кредит» веб тиркемесинин Жеке кабинетине кирүү үчүн логин жана сыр сөз мыйзамсыз колдонулганы, жоголгону/берилгени же кардардын электрондук капчыгынын жана Элкарт төлөм картасынын номери ката киргизилгени байкалган учурда, ошондой эле, эгерде Кардар ушул өӊдүү кырдаалдардын пайда болуусунан шектенген учурда, Кардар бул жөнүндө Компанияга токтоосуз билдирүүгө милдеттүү.

Компаниянын телефондорунун номерлери жана электрондук почтасы: 0(550,701,777) 933811, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

3. Купуялуулук

3.1. Купуялуулукту сактоо боюнча талаптар

3.1.1. Кардардын «Онлайн Кредит» кызмат көрсөтүүсүн колдонуусу Кардардын жекече маалыматтарынын купуялуулугу шарттары жана аларды иштетүү шарттары менен макулдугун туюндурат.

3.1.2. Ушул Эрежелердин алкагында иштетүүгө уруксат кылынган жекече маалыматтар, Кардар тарабынан Жеке кабинетинде жекече маалыматтарды иштетүүгө макулдугун тастыктоо жолу менен берилет.

3.1.3. Кардардын жекече маалыматтары Компания тарабынан Кардарга кредит алуу үчүн «Онлайн Кредит» кызмат көрсөтүүсүнө жетүү берүү максатында гана колдонула алат.

3.1.4. Кардардын жекече маалыматтары ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга КРнын мыйзамдарында аныкталган негизде жана тартипте гана бериле алат.

3.1.5. Компаниянын https://www.elet.kg сайтында жайгаштырылган ««Элет-Капитал» МФК» ЖАКнун «Онлайн Кредит» веб тиркемеси кызмат көрсөтүүсүнүн Купуялуулук саясатына ылайык, Компаниянын кардарды идентификациялоо жана кардардын төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктоо процессинде мамлекеттик органдар тутумунан алынган жекече маалыматтарды жарыялабоо жана алардын купуялуулугун коргоо шарттамын камсыздоо боюнча милдеттенмелери аныкталган.

4. Кардардын даттануулары менен дооматтарын кароо

4.1. Кардардын даттануулары менен дооматтарын берүү/кабыл алуу жана кароо тартиби, аларды кароонун жана чечүүнүн шарттары Компаниянын www.elet.kg расмий сайтында жайгаштырылган «Даттанууларды жана сунуштарды берүүнүн тартибинде» көрсөтүлгөн.