16 ЖЫЛ! БИРГЕ!

logo
 • 0 (550,701,777) 933811

 • elet@elet.kg

 • БАШКЫ КЕҢСЕ

 • Бишкек ш., Москва кѳч.,125

 • 08:30 - 17:30

 • Дүйшѳмбү-Жума

 • 0 (550,701,777) 933811

 • elet@elet.kg

 • БАШКЫ КЕҢСЕ

 • Бишкек ш., Москва кѳч.,125

 • 08:30 - 17:30

 • Дүйшѳмбү-Жума

 • 0 (550,701,777) 933811

 • elet@elet.kg

 • БАШКЫ КЕҢСЕ

 • Бишкек ш., Москва кѳч.,

 • 08:30 - 17:30

 • Дүйшѳмбү-Жума

Урматтуу кардарлар

Эгерде сиз сурооңузга жооп таба албасаңыз, анда биздин "Байланыш маалыматтар" бөлүмүн же кандайдыр бир ыңгайлуу байланыш ыкмасын колдонуңуз.

КАРЫЗ АЛУУЧУНУН ЭСКЕРТКИЧИ

Өтүнүч, насыя берүү боюнча кыскача маалымат менен таанышып чыгыӊыз.

ДОКУМЕНТТИ ЖҮКТӨП АЛУУ

КѲП БЕРИЛҮҮЧҮ СУРООЛОР

 • НАСЫЯНЫ КАНТИП АЛСАМ БОЛОТ?
  • Насыя алуу боюнча биздин 18 кеӊсебиздин бирине барып же 0(312) 621007, 0(550)933811, 0(701)33811, 0(777)933811 телефондоруна чалып консультация алсаӊыз болот.

 • МААЛЫМАТТЫ КАЙСЫ ТИЛДЕ АЛА АЛАМ?
  • Биздин Компаниянын документация иштери кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлѳт. Ѳзүӊүздүн ыӊгайлуулугуӊуз үчүн сизге түшүнүктүү тилде даярдалган насыя келишимин талап кылыныз. Насыя келишимин жакшылап окуп чыгыӊыз. Насыя боюнча адиске суроо берүүдѳн тартынбаӊыз, ал сизге түшүнүксүз терминдер менен суроолорду түшүндүрүп берет. Кийин дагы Сиз алган насыя боюнча кызыктырган суроолор менен ага кайрылсаӊыз болот.

 • НАСЫЯ БОЮНЧА ТѲЛѲМДҮ КЕЧИКТИРСЕМ ЭМНЕ БОЛОТ?
  • Насыя боюнча ай сайын тѳлѳнүүчү сумманы тѳлѳѳгѳ байланыштуу милдеттерин бузган учурда Зайым алуучу Насыя келишиминде белгиленген ѳлчѳмдѳ туум тѳлѳйт. Насыяны убагында тѳлѳѳгѳ тоскоолдук жараткан объективдүү жагдайлар жана жѳнү бар себептер болуп калышы ыктымал. Мындай учурда сѳзсүз түрдѳ АЛДЫН АЛА насыя боюнча адисиӊизге кайрылышыӊыз керек. Бул этапта компания түшүнүү менен кабыл алып, кѳйгѳйүӊүздү карап чыгат.

 • МЕНДЕ НАСЫЯ БАР, БИРОК ДАГЫ АЛАТ ЭЛЕМ. БУЛ МҮМКҮНБҮ?
  • Ооба, эгерде кирешеӊиз туура келсе, мүмкүн. Бирок насыя үй-бүлѳлүк бюджетке оордук келтирбѳѳгѳ тийиш. Ошондуктан келишимге кол койгонго чейин бир айлык чыгымдарыӊыздын бардыгын эсептеп чыгыӊыз. Үй-бүлѳлүк финансылык эсеп жүргүзүүгѳ үйрѳнүӊүз. Алгач бул ѳтѳ жадатма жана чарчатуучу иш болуп сезилиши мүмкүн. Бирок, иш-аракеттериӊиздин алгачкы натыйжаларын кѳргѳндѳ, акча кайда кетип жатканын, канча корото ала тургандыгыӊыз, канчасын бизнеске сала тургандыгыӊыз түшүнүктүү болуп калат. Ай сайын насыя компаниясына кирешеӊиздин 40%дан кем эмес бѳлүгүн тѳлѳп берүүгѳ даяр болушуӊуз керек

   Ѳз күчүӊүздү эсептегенди үйрѳнүш үчүн Сизге биринчи насыяны азыраак суммага жана кыска мѳѳнѳткѳ жолжоболоштурууну сунуштайбыз. Мындайча Сиз тѳлѳмдѳр боюнча мүмкүнчүлүктѳрүӊүздү аӊдап, келечекке карата чоӊураак суммманы узагыраак мѳѳнѳткѳ алууну пландай аласыз.

 • НАСЫЯ ТАРЫХЧАСЫ ДЕГЕН ЭМНЕ ЖАНА АЛ МАГА КАНДАЙЧА ТААСИР ЭТЕТ?
  • Насыя тарыхчасы – бул сиздин бардык насыяларыӊызды тѳлѳѳнүн тарыхчасы. Ал «Ишеним» насыялык маалымат бюросунда – ѳлкѳдѳгү бардык насыя алуучулардын насыя тарыхчаларын топтогон жалпы маалымат базасында сакталып, түрдүү финансы мекемелери менен иштѳѳдѳгү эӊ биринчи кѳрсѳткүчүӊүз болуп саналат. Сиздин насыя тарыхчаӊыз канчалык жакшы болсо, биздин компания жана башка насыя мекемелери менен байланыш түзүүӊүз ошончолук жеӊил болот. Эгерде мурун алган насыяларыӊыздын баары ѳз убагында, кечиктирүүсүз тѳлѳнүп келсе, Насыялык маалымат бюросунда терс насыя тарыхчасынын пайда болуу коркунучу жаралбайт жана алдыда жашооӊузга жагымсыз таасирин тийгизбейт

 • ТУУГАНЫМ КЕПИЛ БОЛУП БЕР ДЕЙТ. БУЛ МЕН ҮЧҮН КАНДАЙ КЕСЕПЕТТЕРДИ ЖАРАТЫШЫ МҮМКҮН?
  • Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 344-беренесине ылайык, «Кепил (гарант) кредитордун алдында карызды төлөтүп алуу боюнча сот чыгымдарынын жана кредитордун карызкор тарабынан милдеттенмелерди аткарбагандыгынан же тиешелүү түрдө аткарбагандыгынан келип чыгуучу башка чыгымдарынын ордун толтуруу боюнча үстѳк пайыздарын төлөөнү кошкондо карызкордой эле көлөмдө жооп берет. Эгерде Сиз тууганыӊыздын же досуӊуздун тѳлѳѳ жѳндѳмдүүлүгү менен ак ниеттүүлүгүнѳ ишене албасаӊыз, ага кепил болуп берүүгѳ макул болбогонуӊуз дурус. Ал насыя боюнча милдеттерин аткара албай калган учурда, мыйзам боюнча жоопкерчилик түздѳн-түз КЕПИЛГЕ, башкача айтканда Сизге жүктѳлѳт жана ал алган насыяны ѳз каражаттарыӊыздын эсебинен тѳлѳѳгѳ туура келет!

 • СЫЙ АКЫНЫН ЖЫЛДЫК НАТЫЙЖАЛУУ КОЮМУ (СЖНК) ДЕГЕН ЭМНЕ?
  • Сый акынын жылдык натыйжалуу коюму — бул зайым алуучунун насыя келишими боюнча тѳлѳгѳн тѳлѳмдѳрүнүн жалпы суммасы. Аталган сый акы коюму айлык тѳлѳмдѳрдѳн тышкары, насыя мекемелери тарабынан алынган комиссиялардын, карта чыгаруу үчүн жыйымдарды, камсыздандыруу тѳлѳмдѳрүн, эсепти тейлѳѳ, маалымкат берүү ж.б. боюнча тѳлѳмдѳрдү дагы камтыйт. Насыя келишимиӊизде кѳрсѳтүлгѳн сый акынын номиналдык коюму насыянын баасын туюндурат жана карыз боюнча ай сайын тѳлѳнүүчү сумманы эсептеп чыгууда колдонулат. Ошондуктан коюмдун бул эки түрү бири-биринен айырмаланып турат.

 • НАСЫЯНЫ КИМДЕР АЛА АЛАТ?
  • Насыяны туруктуу киреше булагы бар 18 жаштан 70 жашка чейинки иш-аракетке жѳндѳмдүү Кыргыз Республикасынын бардык жарандары ала алат.

 • НАСЫЯ АЛУУ ҮЧҮН КАНДАЙ ДОКУМЕНТТЕР ТАЛАП КЫЛЫНАТ?
  • Талап кылынган документтердин тизмеси насыя ѳнүмүнѳ жараша ѳзгѳрѳт, бирок насыя берүүгѳ ѳтүнмѳ кабыл алуу үчүн тѳмѳнкү документтердин тапшырылышы жетиштүү:

   1. КР жаранынын ѳздүгүн тастыктоочу документ – паспорттун түпнускасы (ID жана e-ID карта);

   2. Жашаган жеринен үй-бүлѳ курамы жазылган маалымкат (эгер сиздики e-ID карта болсо, анда маалымкат керек ЭМЕС);

   3. Кирешени тастыктаган документ

   Талап кылынган документтер тууралуу кененирээк маалыматты биздин насыя боюнча адистерибизден ала аласыз

 • КОМПАНИЯ КАНЧА СУММАДА АКЧА БЕРЕТ?
  • Насыялардын суммалары сиздин сурамыӊыз жана тѳлѳѳ жѳндѳмдүүлүгүӊүзгѳ жараша 5 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин берилет.

 • НАСЫЯ БОЮНЧА ТѲЛѲѲ ГРАФИГИ КАНДАЙ?
  • Тѳлѳѳ графиги – аннуитеттүү, мында негизги сумма менен ал боюнча пайыздардан турган ай сайын тѳлѳнүүчү насыя суммасы насыянын жалпы мѳѳнѳтүнѳ ар бир ай үчүн бирдей жана туруктуу үлүштѳрдѳ бѳлүнгѳн. График насыя келишимине кол койгонго чейин насыя боюнча адисиӊиз тарабынан түзүлѳт.